ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

Zapytanie ofertowe III ETAP – v2014-10-10-v1-zakup oprogramowania wdrożenie i instalacja -v03

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1            Zamówienie licencji systemu monitoringu systemów informatycznych wraz z usługą wdrożenia
w platformie serwerowej Zamawiającego.

 • Zakup licencji systemu monitoringu systemów – 1szt.
 • Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu monitoringu systemów – 1szt.

Licencja monitoringu systemu powinna zawierać następujące właściwości minimalne:

 • Oprogramowanie powinno umożliwiać monitorowanie usług sieciowych.
 • Oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie błędami poprzez gromadzenie i alarmowanie o wydarzeniach pochodzących z Dziennika Zdarzeń Windows, komunikatów syslog oraz trapów SNMP.
 • Oprogramowanie powinno obrazować zarówno fizyczną jak i logiczną topologię sieci, automatycznie aktualizując widoki graficzne.
 • Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać i klasyfikować zasoby sieciowe.
 • Oprogramowanie powinno posiadać predefiniowane widoki sieci: sieci IP, Mapa Rutingu, Segmenty Fizyczne, Serwery, Mapy z Problemami oraz wiele innych. Jedną z głównych zalet programu jest możliwość przygotowywania własnych map sieci.
 • Oprogramowanie powinno umożliwiać –zarządzanie zdarzeniami pochodzącymi z różnych źródeł: zewnętrznych – wpisami z dziennika zdarzeń Windows, Syslog oraz trapami SNMP a także wewnętrznych – pochodzących bezpośrednio z procesu monitorowania.
 • Oprogramowanie do systemu monitoringu systemów powinno umożliwiać tworzenie zestawu reguł definiujących zdarzenia do monitorowania oraz dane do zbierania dla dalszych raportów.
 • Monitorowanie dostępności –sprawdza dostępność urządzeń oraz usług sieciowych (HTTP, POP3, SMTP, itd.)
 • Monitorowanie wydajności –udostępnia statystyki urządzeń, serwerów i aplikacji w czasie rzeczywistym. Prezentuje je w formie wykresów i tabel, które można zestawiać i porównywać.
 • Analiza trendów długoterminowych – program generuje raporty na żądanie lub dostarcza je okresowo przez email.
 • Zarządzanie programem monitoringu systemów odbywa się na dwa sposoby: poprzez Konsolę Administracyjną lub przez przeglądarkę www.
 • Zaawansowane monitorowanie usług – dla kilku ważnych usług sieciowych program umożliwia skonfigurowanie zaawansowanego poziomu monitorowania polegającego na symulacji działania użytkownika, np. wysłania testowego emaila dla usługi POP3.
 • Inwentaryzacja sieci –możliwość gromadzenia podstawowych informacji o sprzęcie wyposażonym w system Windows (np. o zastosowanej płycie głównej, procesorze czy pamięci) z opcjami planowania przeglądów. Program automatycznie wykrywa i rozpoznaje zainstalowane oprogramowanie.
 • Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu służącego do monitorowania systemów powinna zawierać:

o   Instalację oraz wdrożenie systemu na platformie serwerowej zamawiającego

o   Konfiguracja usług sieciowych

1.2            Zamówienie licencji systemu dostępu zdalnego wraz z usługami informatycznymi polegającymi na oraz konfiguracji.

 • Zakup licencji systemu dostępu zdalnego (SDZ) lub podobny w celu zdalnej administracji systemami komputerowymi) – 1 szt.
 • Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu dostępu zdalnego – 1szt.

Zamawiane oprogramowanie w zakresie dostępu zdalnego powinno spełniać lub zawierać następujące minimalne rozwiązania,

 • Rozwiązanie do wielu zastosowań: zdalnego dostępu, meetingów, prezentacji, zdalnego zarządzania komputerami lub serwerami. Jeden, działający w czasie rzeczywistym program do pomocy technicznej, administracji, sprzedaży, pracy zespołowej, biura domowego i szkoleń
 • Oprogramowanie dostępu zdalnego powinno pracować w systemach Windows, Mac.
 • Powinno być proste w konfiguracji oraz działać poprzez zapory ogniowe i serwery proxy
 • Umożliwiać sprawdzenia na liście Komputerów i kontaktów, które komputery i kontakty są aktualnie podłączone i dostępne
 • Możliwość przypisania niezależnego identyfikatora każdemu użytkownikowi.
 • Instalacja powinna odbywać się w postaci usługi systemowej bez dodatkowych kosztów
 • Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu systemu dostępu zdalnego powinna zawierać kompleksową usługę w zakresie instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia środowiska w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego.

1.3            Zakup karty monitorującej dla urządzenia, serwera stacji monitorującej wraz z oprogramowaniem w skład której wchodzi:

 • Karta monitorująca, urządzenia serwera stacji monitorującej wraz z oprogramowaniem – 1szt.
 • Usługa informatyczna polegająca na wdrożeniu i konfiguracji stacji monitorującej oraz połączeniu z systemem serwerowym Zamawiającego – 1 szt.

Stacja monitorowania alarmów ma na celu gromadzenie informacje z wielu obiektów wyposażonych w system alarmowy. Wśród informacji wysyłanych do stacji monitorowania znajdują się mają przede wszystkim sygnały alarmowe

Stacje monitorowania powinna umożliwiać otrzymywanie informacji o pozostałych zdarzeniach takich jak awarie, załączenia i wyłączenia czuwania systemów alarmowych, szaf, obiektów itp.

Parametry oprogramowania

 • obsługa abonentów monitorujących się po linii telefonicznej, z wykorzystaniem sieci GSM lub przez sieć Ethernet
 • oprogramowanie pracujące w środowisku WINDOWS pozwalające na pracę wielu operatorów na wielu stanowiskach tworzących sieć
 • możliwość nadawania kilkunastu identyfikatorów dla każdego abonenta
 • zgłaszanie sytuacji wymagających interwencji
 • selekcja zdarzeń wymagających interwencji
 • tworzenie raportów i systemu stacji
 • archiwizacja raportów
 • możliwość importowania danych z programu
 • tablica stanów obiektów w postaci mapy chronionego obszaru

Usługa informatyczna polegająca na konfiguracji i instalacji Stacji Monitorującej w systemie serwerowym Zamawiającego,

Comments are closed.